Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak    Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Munkáltatóknak > Támogatások létszámcsökkentéskor

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Munkáltatóknak
Támogatások létszámcsökkentéskor
Nyomtat
   

  LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSEK HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEINEK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ TÁMOGATÁSRÓL 

  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi IV. törvény alapján t á m o g a t á s nyújtható azon munkaadó részére, aki

  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: munkajogi szabályok) hatálya alá tartozik, és az előbbiekben felsorolt törvények alapján létszámcsökkentést hajt végre.

  A támogatás célja
  A munkavállalókat, köztisztviselőket, közalkalmazottakat (továbbiakban: munkavállalók) érintő létszámcsökkentés hátrányos következményeinek enyhítése.

  A támogatás feltételei
  • Az említett törvények előírásai szerint a konzultáció megkezdésére a munkaadó intézkedett, továbbá a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya részére teljesítette az e törvényekben előírt tájékoztatási kötelezettségét.
  • Vállalja, hogy a létszámcsökkentésben érintett telephelyén (telephelyein) - a foglalkoztatási főosztály által meghatározott elvek szerint - a munkavállalók munkába helyezést elősegítő bizottságot (továbbiakban: MEB) hoz létre és működtet.
  • Nyilatkozik, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá.
  • Vállalja, hogy a MEB működése alatt, valamint a tevékenység befejezésekor - a foglalkoztatási főosztállyal kötött megállapodásban foglaltak szerint – a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást és értékelést elkészíti.
  A foglalkoztatási főosztály az általa meghatározott elveket jelen útmutatóval együtt a munkaadó kérésére rendelkezésre bocsátja.

  A támogatás forrása
  A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének foglalkoztatási főosztályokra decentralizált kerete. 

  A támogatás mértéke és időtartama

  MEB-enként maximum 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtható, legfeljebb 12 hónap alatt történő felhasználásra.

  A támogatás igénylésének módja és helye
  A munkaadó az ezen útmutató szerint összeállított támogatási kérelmét legkésőbb a munkavállalóknak történő rendes felmondás közléséig (eltérő időpontokban történő közlés esetén a legelső munkavállalónak szóló közlésig) nyújthatja be a létszámcsökkentésben érintett telephely(ek) szerint illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya részére.

  A kérelem kötelező tartalma
  • A munkaadó adatai (neve, székhelye, a csoportos létszámleépítésben érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja).
  • Nyilatkozat a MEB létesítéséről.
  • Nyilatkozat a MEB működéséhez biztosított hozzájárulás mértékéről és időtartamáról.
  • A csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók számára nyújtandó munkába-helyezési szolgáltatások, programok tervei.
  • A MEB működtetésére és az általa tervezett munkába helyezési programokra készített előzetes költségvetés, amelyet a támogatható kiadásokra tekintettel kell összeállítani.
  • A tervezett csoportos létszámcsökkentés kapcsán, a munkajogi szabályok szerint megkezdett konzultációs folyamatban résztvevők részére előzetesen megküldött írásos tájékoztató 1 példánya.
  • A MEB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodás 1 példánya.

  A kérelem elbírálása
  A kérelem elfogadásáról a foglalkoztatási főosztály vezetője mérlegelési jogkörében, egyedi elbírálás alapján dönt, amelynek során figyelembe veszi az e célra szolgáló éves pénzügyi keret nagyságát, a támogatási igénynek a létszámcsökkentés nagyságrendjéhez viszonyított arányát, a tervezett felhasználás várható eredményeit, a térség munkaerőpiaci helyzetét, a támogatás elmaradása miatt esetleg kialakuló foglalkoztatási feszültséget.
  A döntésről a munkaadót államigazgatási határozattal értesíti.

  A támogatás folyósítása
  A munkaadónak a kérelem támogatására vonatkozó határozat kézhez vételét követő 30 napon belül a foglalkoztatási főosztállyal a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni. Ebben rögzíteni kell a támogatás mértékét, időtartamát, ütemezését, a folyósítás részletes feltételeit, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás és értékelés elkészítésének, leadásának időpontjait, az esetleges visszaköveteléssel kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá a munkaadó által betartandó szakmai követelményeket.
  A támogatást a foglalkoztatási főosztály a munkaadó megállapodásban megjelölt bankszámlájára utalja át.

  A támogatás felhasználása
  A támogatás a MEB működési, valamint az általa szervezett munkába helyezést célzó programok költségeinek fedezésére használható fel, amely kiadások:
  • A MEB vezetőjének tiszteletdíja, a szakértők, oktatók, előadók díjazása és az azok után fizetendő társadalombiztosítási járulékok.
  • A MEB vezetőjének, bizottság tagjainak és a meghívott előadók utazási költségei.
  • A MEB üléseivel összefüggő kiadások, valamint a munkájával kapcsolatos tájékoztatók szervezésének költségei.
  • A MEB munkájához szükséges kiadványok előállítása, terjesztése.
  • A MEB tevékenységével, programjával összefüggő hirdetési költségek.
  • A MEB által szervezett szolgáltatások költségei (pl. állás-és képzési börzék, jogi, vállalkozási, társadalombiztosítási, pszichológiai tanácsadás, kihelyezett információs iroda működtetése).

   A támogatás keretében nem számolhatók el azok az ingyenes szolgáltatások, amelyeket a foglalkoztatási főosztály, vagy a megbízásából fellépő közhasznú szervezet közvetlenül nyújt a létszámcsökkentésben érintett munkavállalók számára.
  A foglalkoztatási főosztály a felhasználást a munkaadónál ellenőrizheti, melynek feltételeit a munkaadó köteles biztosítani.
  A munkaadó a támogatást köteles visszafizetni, ha azt nem a foglalkoztatási főosztály által meghatározott módon, vagy nem a jogszabályokban, illetve a támogatásról szóló államigazgatási határozatban foglaltak szerint használta fel.
  A munkaadó köteles gondoskodni arról, hogy a MEB tevékenységének befejezésekor záró értékelés készüljön, amelyet a megállapodásban foglalt időpontig le kell adni a foglalkoztatási főosztálynak.
  Ha a bizottsági munka befejeződik, vagy a támogatási megállapodásban foglalt folyósítási időtartam letelik, a támogatás fel nem használt része tovább nem folyósítható.

  A kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának szakemberei a támogatás iránti kérelem, a munkába helyezés érdekében tervezett programok összeállításához, a MEB létrehozásához és működtetéséhez igény esetén a munkaadónak ingyenes tanácsadást adhatnak.


  Utolsó módosítás: 2015.06.23.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály