Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak    Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Munkáltatóknak > Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Munkáltatóknak
Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
Nyomtat
   

  Tájékoztató

  A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
  a hátrányos helyzetű álláskereső,
  továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 16. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 11. §, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályozza a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás nyújtásának feltételeit.

  Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

  vállalja hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt (foglalkoztatási kötelezettség),
  szociális szövetkezetek esetében vállalja a hátrányos helyzetű személy továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra,
  a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, felmondással nem szüntette meg, továbbá
  kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama szociális szövetkezetek esetében a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt működési körében felmerülő okból, felmondással nem szünteti meg, továbbá
  kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel sem szűnik meg,
  nyilatkozik, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 6. cikkének (1) bekezdés h), i) pontjaiban meghatározott, az adott pénzügyi évben hátrányos helyzetű személy elhelyezkedésére tekintettel munkabér és szociális hozzájárulási adó címen kapott összes állami támogatás támogatástartalma jelen támogatással együtt nem haladja meg az évi 5 millió, megváltozott munkaképességű személy esetén az évi 10 millió euró értéknek megfelelő összeget,
  nyilatkozik arról, hogy más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással ugyanazokra a költségekre (munkabér és szociális hozzájárulási adó) vonatkozóan kapott támogatás bruttó támogatási intenzitása jelen támogatással együtt nem haladja meg hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át, megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén a bérköltségek 75%-át; - az összeg kiszámításánál figyelembe kell venni az - Mt. 36. § (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében – az átadó munkáltató részére nyújtott támogatást is,
  vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás, illetőleg a munkáltató azonnali hatályú felmondása és nem létszámleépítés következtében került sor.
  a munkaerőigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét (Flt. 8. § (6) bekezdés b. pont) a kérelemben megjelölt munkakörökre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban teljesítette, és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által kiközvetített személy foglalkoztatását vállalja.

  Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és

  1.  legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
  2.  a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
  3.  25. életévét nem töltötte be, vagy
  4.  a foglalkoztatási osztály legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy
  5.  a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
  6.  12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy
  7.  12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.

  Az 1-7. pontban meghatározott feltételeknek a foglalkoztatás megkezdésének a támogatás iránti kérelemben megjelölt várható időpontjában kell fennállnia. A jogszabály szerinti ellátásban részesülés, illetve annak lejárta az ezt tanúsító dokumentumok (Társadalombiztosítási igazolvány, Kincstár vagy Polgármesteri Hivatal által kiállított igazolás) alapján, a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás, elzárás, illetve annak megszűnése a büntetés-végrehajtási intézet vagy rendőrség igazolása alapján állapítható meg.

  A bértámogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontja szerint testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27. § (5) bekedése alapján ezeknek a feltételeknek az alábbi személyek felelnek meg:

  akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Orvosszakértői Intézetének, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének igazolása szerint legalább az 50 százalékot eléri,
  akinek az össz-szervezeti egészségkárosodása az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet minősítése szerint legalább 40 százalékos mértékű,
  -  akinek az egészsége a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint legfeljebb 60 százalékos mértékű,
  aki fogyatékossági támogatásra jogosult,
  aki vakok személyi járadékában részesül,
  az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. rendelet, illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet szerinti szakorvosi igazolással rendelkezik fogyatékosságnak minősülő betegségekről az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételéhez,
  aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül,
  aki audiológiai szakvélemény alapján mindkét fülre legalább 60 százalékban elvesztette hallását, vagy
  aki az a)-h) pontokban foglaltak szerinti károsodást nem tud igazolni, de egészségkárosodása, fogyatékossága fennáll és foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.

  A támogatás mértéke, időtartama:

  A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatásához:

  a)  Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra, legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén legfeljebb kétévi időtartamra.
  b)  Megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzáárulási adónak legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra,legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén legfeljebb kétévi időtartamra.
  c)  A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet munkaadó esetében a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-nak megfelelő összeg.

  A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően - a Start kártyák, Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek. A munkáltató jogosult eldönteni, hogy amennyiben az alkalmazni kívánt személy START kártyával is rendelkezik, és a Munkahelyvédelmi Akció terv keretében nyújtott kedvezmények valamelyike is érvényesíthető utána, akkor melyiket veszi igénybe, ugyanis mindkettő kedvezmény nem érvényesíthető.

  A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igénylése:

  A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán lehet benyújtani.

  A támogatás elbírálása, folyósítása:

  A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a foglalkoztatási osztály hatósági szerződést köt.

  Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a foglalkoztatási osztályok munkatársaihoz!


  Utolsó módosítás: 2017.01.10.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály