Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak    Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Munkáltatóknak > Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Munkáltatóknak
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Nyomtat
   

  A Nemzeti Együttműködés Programja közmunkára vonatkozó célkitűzései alapján 2011. évtől kezdődően életbe lépett a közfoglalkoztatási új rendszere, amelynek rendeltetése, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. 
  A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekű célok támogatása valósul meg. 

  Mely tevékenységek támogathatóak?
  A helyi önkormányzatok, illetve a kérelem benyújtására jogosult egyéb szervezetek kérelem útján kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintő feladatok ellátására vagy közhasznú tevékenység folytatására.

  Kik kérelmezhetik a támogatást?
  Kérelmet nyújthat be:
   - helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,
   - költségvetési szerv, 
   - egyház, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik,
   - civil szervezet,
   - közhasznú jogállású szervezet,
   - az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
   - vízitársulat,
   - erdőgazdálkodó,
   - szociális szövetkezetek,
   - vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.

  A támogatás mértéke, időtartama
  A támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: bérköltség) mértékének 70-100 százalékáig terjedhet. Támogatás mértékénél a közfoglalkoztatónak járó, a Pftv.-ben meghatározott adókedvezménnyel csökkentett szociális hozzájárulási adó összege vehető figyelembe.
  Ezen túlmenően támogatás nyújtható a közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a bérköltséghez nyújtott támogatás 20 százalékát.
  A támogatás napi legalább 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatásához legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható.

  A támogatás segítségével foglalkoztatható személyek köre
  A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba elsősorban, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók be. Amennyiben a benyújtott kérelemben megjelölt munkakörre a járási hivatal foglalkoztatási osztálya nem tud a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek köréből megfelelő munkaerőt biztosítani, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása is támogatható.

  A kérelem benyújtása
  A támogatás kérelem útján igényelhető. Az eljárás lefolytatására a közfoglalkoztatás helye szerinti foglalkoztatási osztály az illetékes. Főszabályként a támogatás iránti kérelmet, valamint a mellékleteit a foglalkoztatási osztályon írásban kell benyújtani. A kérelem benyújtására a közfoglalkoztató vagy annak írásbeli meghatalmazottja jogosult.

  A kérelem tartalma
  A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezőre vonatkozóan:
   - a kérelmező adatait (nevét, címét, adószámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, számlavezető pénzintézetének nevét, pénzforgalmi     jelzőszámát, számlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri), 
   - társulás esetén az érintett önkormányzatok adatait (nevét, címét, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét), 
   - a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok meghatározását, 
   - az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatát, az előleg igényelt összegét,
   - tervezett közvetlen költségek részletezését,
   - foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként,
   - a foglalkoztatás tervezett időtartamait, kezdő és befejező időpontjait, időtartamait munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan,
   - a foglalkoztatni kívánt létszám munkakörönkénti közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó összegét, és a kért támogatás összegét,
   - a kérelmező nyilatkozatait, 
   - munkatervet, 
   - közfoglalkoztatás ütemezését, 
   - nyilatkozatokat.

  A kérelem elbírálása, a támogatás nyújtásának egyéb feltételei
  A kérelem elbírálása a foglalkoztatási osztályon történik, a rendelkezésre álló adatok alapján, a mérlegelési és bírálati szempontok figyelembevételével.
  Az eljárás érdemi döntés nélküli megszűntetésének, az eljárás felfüggesztésének részletes szabályait és iratmintáit a „Módszertani útmutató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján alkalmazott egyes iratminták használatára” c. dokumentum tartalmazza.
  A foglalkoztatási osztály a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelem támogatásáról vagy elutasításáról.
  A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a foglalkoztatási osztály hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a foglalkoztatási osztály közvetítheti ki a munkáltatóhoz.  Érvényes 2011. szeptember 1-jétől


  Utolsó módosítás: 2017.01.10.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály