Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak    Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Munkáltatóknak > A csoportos létszámcsökkentés szabályai

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Munkáltatóknak
A csoportos létszámcsökkentés szabályai
Nyomtat
   

  A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS SZABÁLYAI

  A létszámcsökkentés bejelentésének jogi alapja:

  A csoportos létszámcsökkentések lebonyolításának munkaadókra kötelező szabályait

  - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó jogviszonyok esetén az Mt. 71-76.§-ai,
  - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó jogviszonyra a Kttv. 67.§-a, továbbá
  - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó jogviszony esetén a Hjt. 59.§ (9) bekezdése szabályozza.

  A) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

  Az Mt. alapján csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint
  - 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 fő,
  - 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10 % - a,
  - 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 fő
  munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.
  Amennyiben a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult, akkor az átlagos statisztikai létszámot az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

  Figyelembe veendő megszüntetési/megszűnési okok
  A csoportos létszámcsökkentéssel érintett létszám megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat a munkavállalókat, akiknek
  - a munkaviszonyát a munkáltató nem a működésével összefüggő okból, hanem a munkavállaló képességeivel, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos okból kívánja megszüntetni, továbbá
  - a munkaviszonya a határozott idő lejártával szűnik meg.

  Figyelembe veendő a leépítéssel érintett létszám számításánál
  - a munkáltató működésével összefüggő okból történő munkaviszony megszüntetést a munkaviszony megszüntetése módjától függetlenül (felmondás, közös megegyezés), továbbá
  - az átszervezéssel, illetve a nyugdíjjogosultsággal érintett munkavállalókat is, valamint
  - a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú, indokolás nélküli munkáltató általi megszüntetését, végül
  - az ellenkező bizonyításig a felmondást, ha az Mt. alapján azt nem kell indokolni.

  Eljárás több telephely esetén
  Több telephely esetén a feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy ugyanazon megyében (a fővárosban) található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. Tehát egy megye (a főváros) területén több telephellyel rendelkező munkáltató esetén az elküldésre kerülő munkavállalók létszámát együtt kell figyelembe venni.
  A munkavállalót azon a telephelyen kell figyelembe venni, ahol a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint munkát végez.

  Csoportos létszámcsökkentés tervezési szakasza
  Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni és azt a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követő 15 napig folytatni. Ez a kötelezettség a jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetében a felszámolót, végelszámoló terheli. E tárgyalást megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni a törvényben előírt adatokról, így a tervezett létszámcsökkentés okáról, a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, vagy a megelőző féléves időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámáról, a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről, a kiválasztás szempontjairól, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos – a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő – juttatás feltételeiről és mértékéről. Az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztályát is tájékoztatni kell a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékról, valamint ezekről az adatokról, körülményekről. Az értesítés másolatát az üzemi tanácsnak át kell adni.

  Amennyiben a munkáltatónál nem működik üzemi tanács, nincs a munkáltatónak a munkavállalók felé tájékoztatási, valamint tárgyalási kötelezettsége. Ennek ellenére a létszámcsökkentésről szóló szándékot be kell jelenteni a foglalkoztatási főosztálynak az Mt. 74.§ (1) bekezdése értelmében.

  Csoportos létszámcsökkentés döntési szakasza
  Ha a tárgyalást követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésről döntött, erről az érintett munkavállalókat felmondás ill. a jognyilatkozat közlését legalább 30 nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell. . A foglalkoztatási főosztály felé történő tájékoztatás során közli a munkaadó
  - az érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerint,
  - a végrehajtás kezdő és befejező időpontját vagy annak időbeni ütemezését,
  - a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók azonosító adatait, munkakörét, valamint szakképzettségét.
  A munkavállalók tájékoztatásáról készült dokumentum másolatát meg kell küldeni mind a munkavállalók képviselőinek, mind a foglalkoztatási főosztálynak. Ha a tájékoztatás közlésének időpontjában a munkavállaló felmondási védelem alatt áll, a felmondás csak a védelem megszűnését követően közölhető.
  A foglalkoztatási főosztályoknak a leépített munkavállalókról megküldött információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy kellően fel tudjanak készülni a munkanélkülivé váltak problémáinak kezelésére.

  Felszámolás alatt álló munkáltatóra vonatkozó szabályok
  Felszámolás esetére az Mt. nem tartalmaz speciális szabályokat, mint a régi Mt., azonban a csoportos létszámcsökkentésről szóló Mt. 71-76.§-ai alkalmazandók felszámolási eljárásban is (Mt. 36.§ (2) bekezdése szerint).

  B) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó eltérő szabályok a Kjt. szerint

  A Kjt. 36.§-a alapján a közalkalmazotti jogviszony esetében is irányadók az Mt. csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályai. A Kjt. 2012. július 1-től már nem tartalmazza a létszámcsökkentés fogalmát és feltételeit, vagyis az Mt. 71-76. §-ai alkalmazandók.
  Az Mt.71-76.§-ainak megfelelő alkalmazása során a működésével összefüggő okból történő felmentés a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) és b) pontját jelenti, vagyis:

  A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha
  a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;
  b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség.

  A létszámcsökkentést eredményező döntést megelőzően a miniszter a Kjt. 6. § (6) bekezdése szerinti ágazati (alágazati) érdekegyeztető fórumban, ennek hiányában a KOMT-ban, illetőleg az önkormányzat az önkormányzati érdekegyeztető fórumban - az érdekegyeztetésben részt vevő felekkel - tárgyalást kezdeményez.

  C) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó eltérő szabályok a Kttv. szerint

  A Kttv. 67. §-a szabályozza a csoportos létszámcsökkentést, miszerint a foglalkoztatási főosztályhoz történő írásbeli tájékoztatási kötelezettség államigazgatási szervek esetén csak egy alkalommal áll fenn: legkésőbb a felmentés közlésekor a felmentéssel érintett kormánytisztviselők személyes adatairól, utolsó munkaköréről, szakképzettségéről és illetményéről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a jogutód nélkül megszűnő államigazgatási szerv felügyeleti szervét terheli.

  A tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy
  - a felmentésre a 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott okból kerüljön sor, vagyis
  a) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, az államigazgatási szerv vezetője döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztviselő munkaköre megszűnik;
  b) megszűnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztviselőt foglalkoztatták;
  c) átszervezés következtében munkaköre megszűnik; és
  - a felmentéssel érintett kormánytisztviselők létszáma harminc napon belül
  a) húsz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább öt fő;
  b) húsznál több száznál kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább tíz fő;
  c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább a kormánytisztviselők 10%-a;
  d) háromszáz vagy annál több kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.
  A kormánytisztviselői jogviszonyban és a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.

  D) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó eltérő szabályok a Hjt. szerint

  A Hjt. alapján csoportosnak minősül és a Mt. szerinti bejelentési kötelezettség alá esik a létszámleépítés, ha a szervezeti egységnél egy naptári évben
  - 20 főnél kevesebb rendszeresített beosztás esetén 5 fő,
  - 20-nál több és 100-nál kevesebb rendszeresített beosztás esetén legalább 10 fő,
  - 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb rendszeresített beosztás esetén legalább az állomány 10%-a,
  - 300 vagy annál több rendszeresített beosztás esetén legalább 30 fő felmentésre tervezett. [Hjt. 59. § (9)] 

   A bejelentések előírásszerű megtételét, jogszerűségét, az adatok valódiságát az Ellenőrzési Osztály ellenőrizheti, aki a munkáltatót indokolt esetben rendbírsággal is sújthatja.


  Utolsó módosítás: 2015.06.23.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály