Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Adatvédemi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató    

Tisztelt Látogatónk!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (2) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk.

Személyes adat (vagyis az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Honlapunk használata során az Ön személyes adatai kezelésünkbe kerülhetnek egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, mivel az Ön által használt számítógéppel, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől amennyiben igénybe kívánja venni a honlapunkon elérhető egyes szolgáltatásokat, vagy más módon (pl. e-mailben) kapcsolatba kíván lépni velünk, Ön is megadhatja személyes adatait.

Az adatkezelés célja az, hogy Ön igénybe tudja venni a honlapunkon elérhető szolgáltatásokat.

Az adatszolgáltatás önkéntes, tehát az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybe vételéhez, és az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően történik.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályainak,valamint Munkaerő-piaci Pontjainak munkatársai férnek hozzá. A honlap látogatása során automatikusan képződő technikai adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze az egyéb személyes adatokkal.

A honlapon elérhetők olyan szolgáltatások, melyek jellegüknél fogva nyilvánosságra hozni kívánt személyes adatokat tartalmaznak (pl. aki álláskeresőként kívánja a honlapon regisztrálni magát). Ezen esetekben az egyes adott szolgáltatásnál szereplő külön adatvédelmi rendelkezések is alkalmazásra kerülnek.

A honlapon elérhető egyéb szolgáltatások igénybe vételével összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályainak, valamint Munkaerő-piaci Pontjainak munkatársai férnek hozzá.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, (9700 Szombathely, Vörösmarty. u. 9., 94/520-400, vaskh-mk@lab.hu).

Az adatkezelés időtartama:

  •  a statisztikai célokat szolgáló adatok esetében a honlap látogatásától számított 30 napig 
  •  egyéb szolgáltatásoknál az adatok keletkezésétől számított 30 napig.

Jelszava titokban tartásáért, illetve az általa megadott adatok tartalmáért a felhasználó felel.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Infotv. alapján az adatkezelőnél, valamint bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Adatkezelési nyilvántartási azonosító:  00610-0002

WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály